Η Pro.Fi System αποτελε τομα της Profit Consultancy & Equipment.

Ειδικεεται στην κατασκευ και διθεση πιστοποιημνων ολοκληρωμνων συστημτων εξοικονμησης ενργειας και προστασας ηλεκτρονικν και ηλεκτρολογικν εγκαταστσεων.

Διαθτει μια γκμα απ 110 διαφορετικος τπους που μπορον να δσουν αποτελεσματικς λσεις σε εππεδο εξοικονμησης ενργειας και προστασας απ να μηχνημα και να σπτι μχρι να ολκληρο εργοστσιο.  

Συγκεκριμνα οι συσκευς  Pro.Fi εκτς απ την εξοικονμηση ενργειας, φροντζουν για τη βελτωση της ποιτηταςτου ηλεκτρικο ρεματος και την προστασα των ηλεκτρικν εγκαταστσεων απ:  

  • Προβλματα που προρχονται απ το δκτυο διανομς (βυθσεις τσης που ακολουθον αιχμς τση και υπρ-υψηλς τσεις, απλειες φσεων διακοπς)
  • Προβλματα που προρχονται απ το δκτυο του πελτη (υπερτσεις, υποτσεις, αρμονικς περιττς τξης, ανισοκατανομ φορτων, κακ γεωση)
  • Προβλματα που προρχονται απ εξωγενες παργοντες (κεραυνο, υγρασα, περιβαλλοντικς συνθκες)
  • Προβλματα που προρχονται  απ λειτουργα των ηλεκτροπαραγωγν ζευγν και των συστημτων αδιλειπτης παροχς ισχος (UPS) της εγκατστασης
  • Προβλματα που προρχονται  απ την επδραση της λειτουργας των μηχανημτων και των συσκευν στο ηλεκτρικ δκτυο.

Η κακ ποιτητα ρεματος ευθνεται για την πρωρη γρανση και τις ξαφνικς ζημις σε ηλεκτρονικς και ηλεκτρικς συσκευς, σε υπολογιστς, σε κινητρες οικιακν και επαγγελματικν συσκευν σε φωτιστικ συστματα, σε συστματα χου και εικναςκαι  γενικ σε οτιδποτε χει σχεδιαστε να λειτουργε με ρεμα σμφωνα με τις διεθνες προδιαγραφς για την ποιτητα της παροχς ρεματος.  

Στους επαγγελματικος χρους οι ζημις που προκαλονται  διακπτουν την παραγωγικ διαδικασα, και αυξνουν τα ξοδα εν παρλληλα  δυσχερανεται και καθσταται εντελς αδνατη η αντιμετπιση της παραγωγς μχρι την αποκατσταση της βλβης.

  Μια σειρ απ  προντα  πως:

·        φλτρα υπερτσεων,

·        φλτρα αρμονικν,

·        αντικεραυνικ συστματα 2ου και 3ου βαθμο,

·        σταθεροποιητς τσης,

·        UPS,

·        μετασχηματιστς απομνωσηςκλπ,  

δνουν αξιπιστες καιοικονομικς λσεις που προστατεουν σε πολ μεγλο ποσοστ τις ηλεκτρικςεγκαταστσεις των καταναλωτν παρχοντας ταυτχρονα μειωμνες καταναλσεις καιμειωμνους λογαριασμος ρεματος. Η Pro.Fi System σας εξασφαλζει Προστασα και εξοικονμηση χρημτων

"Σκοπς μας εναι η εξοικονμηση ενργειας και η προστασα των ηλεκτρονικν / ηλεκτρικν εγκαταστσεων απ την κακ ποιτητα ρεματος.

 

 homepage