Ολοκληρωμένη σειρά UPS.

Σειρά Network – Industry : Ισχύς από 8 KVA έως και 800 KVA 

Τα UPS τύπου Multi Dialog MD είναι σύγχρονης τεχνολογίας ON LINE, DOUBLE CONVERSION (τοπολογίας  CIBconverter-inverter IGBT-bypass), ΤL (transformer less), σχεδιασμένα για πλήρη προστασία κρίσιμων φορτίων όχι μόνοαπό διακοπές της τάσης δικτύου αλλά για παροχή τροφοδοσίας άριστης ποιότητας, ημιτονικής μορφής χωρίς παρα μόρφωση,σταθερής τάσης και συχνότητας  απαλλαγμένης από τις οποιεσδήποτε διακυμάνσεις, διαταραχές, θορύβους πουπροέρχονται από το δίκτυο.Σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με την λειτουργία SMART ACTIVE όπου το σύστημα ελέγχου μεέξυπνους μικροεπεξεργαστές επιλέγει αυτόματα ανάλογα με την ποιότητα της τάσης – συχνότητας του δικτύου  αν το UPS  θα λειτουργεί ON LINE (απόδοση 92 %) ή LINE INTERACTIVE (απόδοση 98 %).

 

Θέσεις Εργασίας
Εκθέσεις
homepage